HOME PAGE

Na temelju čl. 11. Zakona o Udrugama (NN br 70/97, ispr. NN 106/97) Osnivačka skupština Udruge Sportskog bridž kluba Vupik, održana 15. Studeni 2000.  donijela je

STATUT

SPORTSKOG BRIDŽ KLUBA “VUPIK” Vukovar

I.                    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv i sjedište Udruge, područje na kojem djeluje, zastupanje, ciljevi Udruge, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvu i članarini, pravima i obvezama, kao i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustroju, tijelima Udruge, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

Naziv Udruge

                                    Članak 2.

Naziv Udruge je: Sportski Bridž klub “Vupik” Vukovar (u daljnjem tekstu: Udruga)

Skraćeni naziv Udruge je: SBK “VUPIK”

Sjedište Udruge

                                     Članak 3.

Sjedište Udruge je: Trg M. Oreškovića 3,  3200 Vukovar

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Znak Udruge

                                    Članak 4.

Udruga ima znak.

Znak čine: u prvom redu VUa (slova VU i znak a),  u drugom slika Vučedolske golubice, u trečem naziv Udruge a u četvrtom Vukovar – Croatia.

                                    Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat je okruglog oblika promjera 25 mm i sadrži: u gornjem redu: Sportski bridž klub, u sredini skraćeni naziv Udruge a u doljnjem dijelu: mjesto sjedišta – Vukovar.

Područje djelovanja Udruge

                                    Članak 6.

Udruga djeluje na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Zastupanje Udruge

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik Udruge,  te potpisuje sve dokumente Udruge-

U odsutnosti,  predsjednika zamjenjuje osoba koju on pismeno ovlasti.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje i predstavljanje Udruge.

Ciljevi Udruge

                                    Članak 8.

Ciljevi Udruge su:

-          promicanje, razvitak i unapređenje sportskih aktivnosti, posebno razvitak bridža kao sporta,

-          kroz sport i zabavu poboljšati kvalitetu života građana svih uzrasta,

-          unapređenja međunacionalnih odnosa i suživota,

-          brinuti i pomagati o članovima Udruge i njihovim obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema,

-          sudjelovati na domaćim i međunarodnim natjecanjima, skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge.

Djelatnosti Udruge

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:

-          organizirati natjecanja, priredbe, koncerte, izložbe, predavanja, druženja i sl.,

-          organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje,

-          organiziranje prvenstvenih i prijateljskih natjecanja i turnira, te sudjelovanje na istima,

-          poduka i trening djece i mladeži, pripremanje članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije,

-          upravljanje sportskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik,

-          poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada,

-          skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova i ukupnom djelatnošću Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti i međunacionalnih odnosa.

II.         ČLANSTVO

Članak 10.

Članom može postati svaki građanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u  Republici Hrvatskoj koji prihvate Statut.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu mogu postati članom Udruge, ako prihvate Statut.

                                    Članak 11.

Članstvo može biti:

-          redovito,

-          podupiruće i

-          počasno.

Članak 12.

Redovitim članom smatra se djelatni član Udruge, kao i svaka osoba koja aktivnim sportskim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge.

                                    Članak 13.

Podupirući članom smatra se svaki građanin ili pravna osoba koji svojom djelatnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge.

                                    Članak 14.

Počasnim članom može postati svaki građanin ili pravna osoba koji imaju izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge. Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.

                                    Članak 15.

Redovitim i podupirućim članom postaje se upisom u Registar članova  kluba.

Članak 16.

Članovima Udruge izdaje se pristupnica ili članska iskaznica.

                                    Članak 17.

Prava i obveze članova su:

-          sudjelovanje u radu i upravljanju poslovima Udruge,

-          čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

-          redovito plaćanje članarine,

-          čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-          dragovoljnim istupom,

-          neplaćanjem članarine kroz vrijeme jod dvije godine neprekidno,

-          isključenjem.

III.        UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Članovi upravljaju udrugom neposredno.

Član može ovlastiti i drugu osobu za zastupanju u radu skupštine na način da toj osobi izda punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Tijela upravljanja

                                    Članak 20.

Tijela upravljanja su:

-          Skupština,

-          Predsjednik Udruge,

-          Upravni odbor,

-          Nadzorni odbor,

-          Stegovno povjerenstvo.

Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Sjednice vodi Predsjednik Udruge.

                                    Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice,  nadnevak, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Obavijesti o održavanju skupštine zajedno s prijedlogom dnevnog reda mora se odaslati članovima najmanje 8 dana prije održavanja.

Skupština se može sazvati i ako to traži Upravni odbor, Nadzorni odbor ili inicijative 1/3 redovitih članova. Zahtjev podnose Predsjedniku Udruge koji mora u roku od 30 dana sazvati Skupštinu.

Ako u roku iz stavka 5. ovog članka Predsjednik Udruge ne sazove skupštinu, tada je Upravni odbor ovlašten istu sazvati.

                                    Članak 23.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohranu Udruge.

Glasovanje na skupštini je javno, osim ako se ne odredi drugačije. Za donošenje odluke o tajnom glasovanju potrebito je da se za isto izjasni 2/3 redovitih članova.

                                    Članak 24.

Skupština odlučuje valjano ako je nazočna natpolovična većina redovitih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih redovitih članova. U odlučivanju pravo glasovanja imaju samo redoviti članovi.

Ako po urečenom vremenu početka rada Skupštine ne pristupi broj osoba određen u stavku 1. ovoga članka, Skupština s radom može započeti 30 minuta kasnije, te djeluje s nazočnima i odluke koji donosi su valjane.

                                    Članak 25.

Skupština:

-          utvrđuje osnovne smjernice djelovanja Udruge,

-          donosi i mijenja Statut,

-          bira i razrješuje dužnosti Predsjednike Udruge,

-          bira i razrješuje članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva

-          odlučuje o udruživanju s drugim Udrugama u savez ili zajednice Udruga,

-          utvrđuje ustrojstvene oblike Udruge,

-          donosi financijski plan i završni račun,

-          donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

-          razmatra i usvaja izvješća o radu,

-          osniva i imenuje odbore, povjerenstva i druga tijela potrebita za djelovanje Udruge i utvrđuje im zadatke,

-          odlučuje o prestanku rada,

-          određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu,

-          obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Predsjednik Udruge

                                    Članak 26.

Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge bira se 4 godine s tim da može biti ponovo biran.

                                    Članak 27. 

Predsjednik Udruge:

-          predstavlja i zastupa udrugu,

-          rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge,

-          odgovara za zakonitost rada Udruge,

-          saziva sjednice Skupštine,

-          brine o pravilnosti financijskog poslovanja

-          potpisuje financijske dokumente bez ograničenja,

-          pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine

-          brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela,

-          utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i odlučivanje,

-          brine o provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,

-          obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Upravni odbor

            Članak 28.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s tim da mogu biti ponovo birani.

Upravni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Zamjenika predsjednika Upravnog odbora biraju članovi na prvoj ustrojbenoj sjednici Upravnog odbora

                                    Članak 29.

Upravni odbor:

-          bira zamjenika predsjednika Upravnog odbora,

-          imenuje glavnog tajnika

-          imenuje blagajnika,

-          saziva Skupštinu,

-          donosi Poslovnik o svom radu

-          utvrđuje prijedlog programa i plana rada,

-          utvrđuje prijedlog općih akata,

-          skrbi o provedbi odluka Skupštine,

-          upravlja imovinom,

-          podnosi izvješća o radu Skupštini,

-          imenuje povjerenstva i druga tijela i prema potrebi im

-          određuje zadatke,

-          obavlja i druge poslove podređene Statutom i općim aktima.

Članak 30.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik  Udruge. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

Sjednicu Upravnog odbora može se sazvati  člana Upravnog odbora.

                                    Članak  31.

Odluke Upravnog odbora su valjane ako je glasovanju bilo nazočno najmanje dva člana ili ako je za njih glasovala većina nazočnih članova.

Za vrijeme spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

                                    Članak 32.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajući ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan.

Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje 20%  članova, Nadzornog odbora ili drugih članova Upravnog odbora.

Skupština se mora sazvati u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj sjednici na kojoj odlučuje o opozivu Skupština bira novog člana Upravnog odbora, čiji mandat teče do isteka mandata prethodnog člana.

Ukoliko bude opozvan cijeli Upravni odbor, novoizabranom Upravnom odboru mandat traje četiri godine od dana izbora.

Članak 33.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini i redovito podnosi izvješće  o svom rada i to najmanje  jedanput  na godinu.

Nadzorni  odbor 

Članak 34. 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje bira Skupština između članova Udruge.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na svojoj ustrojbenoj sjednici.

                                    Članak 35.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

0 svom radu izvještava Skupštinu, kao i tijelo čiji je rad nadziran.

Članak 36.

Nadzorni odbor prati i. nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom a posebno:

-          poštivanje zakona, Statuta i općih akata Udruge, te odluka Skupštine;

-          raspolaganje imovinom Udruge

Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi i sl. članova Udruge.

Članak 37.

Mandat članova Nadzornog vijeća traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obveze može biti opozvan na zahtjev najmanje 20% članova Udruge ili bilo kojeg člana Nadzornog odbora.

Način opoziva i izbora novog člana adekvatno se primjenjuje odredbama čl.  32. ovog Statuta..

Članak 38.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi,  a najmanje jedanput godišnje.

Nadzorno viječe donosi odluke većinom glasova.

Stegovno  povjerenstvo

Članak 39.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Stegovno povjerenstvo sastavljeno od predsjednika i dva člana.

Predsjednika Stegovnog povjerenstva  biraju članovi na svojoj ustrojbenoj sjednici. 

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi Predsjednik Udruge, a prijedlog za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki redoviti član. 

Stegovno povjerenstvo odlučuje o odgovornosti prijavljenog na javnoj sjednici. Sjednica Stegovnog povjerenstva mora se održati u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva.

Članak 40. 

Mandat članova Stegovnog povjerenstva traje 4 godine i mogu biti ponovo birani. 

Način opoziva i izbora novog člana adekvatno se primjenjuje odredbama čl. 32.  ovog Statuta..      

Članak 41. 

U stegovnorn postupku mogu se izreci sljedeće stegovne mjere:

-          opomena,

-          isključenje iz Udruge.

Odluke  se  donose  većinom  glasova  članova  Stegovnog povjerenstva.

Članak 42.

Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Upravnom odboru. Upravni odbor je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana računajući od dana prijama žalbe. 

Od  glasovanja  o  odgovornosti  izuzeta  je  osoba  koja  je podnijela zahtjev za pokretanje postupka. 

Odluka Upravnog odbora je konačna.

IV.   IMOVINA  UDRUGE,  MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE,  ODGOVORNOST  ZA    OBVEZE 

                                    Članak 43.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.  

Udruga je osnovana bez namjere stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). 

                                    Članak 44. 

Udruga stječe imovinu: uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, darovima, priređivanjem igara na sreću, donacijama, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti te prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom. 

Članak 45. 

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. 

Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, Udruga će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi. 

Članak 46. 

Ostvareni prihodi, nekretnine i pokretnine koje stekne u vlasništvo smatraju se imovinom Udruge..           

Članak 47. 

Financijsko izvješće i nalaz o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorno vijeće podnosi Skupštini za razmatranje i prihvaćanje. 

Članak 48. 

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može osnovati stručnu službu s potrebitim brojem zaposlenika, sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla. 

Uređenje rada stručne službe odredit će se posebnim aktom.

 

V.         UDRUŽIVANZE  S  DRUGIM  UDRUGAMA

Članak 48. 

Ova Udruga može se udruživati u saveze ili zajednice Udruga. 

Odluku o udruživanju u savez ili zajednicu Udruga donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova. 

Članak 50. 

Udruga se može učlaniti u međunarodne Udruge. 

Odluku o učlanjenju donosi Skupština Udruge većinom glasova nazočnih članova. 

VI.       USTROJSTVENI  OBLICI  UDRUGE

Članak 51. 

Udruga može  osnovati podružnice, ogranke i  klubove  koje osniva skupština. 

Ovi ustrojstvene oblici nemaju svojstvo pravne osobe. 

 

VII.             PRESTANAK RADA

                                    Članak 52. 

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima utvrđenim zakonom. 

U slučaju prestanka rada Udruge nastupanjem Zakonom predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge pripast će udruzi (ili Udrugama) koji imaju slične ciljeve i djelatnost, a odluku o tome donije će Upravni odbor. 

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od nazočnog b roja redovitih članova.

 

VIII.           PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53. 

Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovitih članova u Skupštini nakon provedene rasprave. 

                                    Članak 54. 

Tumačenja odredaba ovog Statuta daje Skupština. 

                                    Članak 55. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registru Udruga pri dijelu državne uprave nadležnom za registraciju.

 

                                                            Predsjednik Udruge

                                                                             Branko Mikša